English

Chuyên gia trong các lĩnh vực công nghiệp:

 • Điện
 • Dầu khí
 • Nước
 • Vận tải

Các sịch vụ:

 • Tài chính doanh nghiệp
  • Huy động vốn cho dự án và huy động vốn có cơ cấu
   • Bao gồm huy động và cơ cấu nguồn vốn thương mại cũng như vốn của nhiều bên
  • Sát nhập và mua lại công ty
  • Đánh giá công ty và tài sản
  • Xây dựng mô hình tài chính và kiểm toán
 • Phát triển doanh nghiệp và chiến lược
  • Mở rộng kinh doanh
  • Tìm kiếm đối tác nước ngoài và thành lập liên doanh
  • Nâng cao năng lực
  • Thâm nhập thị trường
  • Khởi nghiệp
 • Phát triển dự án cơ sở hạ tầng
  • Chuẩn bị đấu thầu
  • Huy động và cơ cấu nguồn vốn trong và ngoài nước
  • Thành lập liên doanh
 • Gia công phần mềm (thông qua công ty Yanisa)
  • Thiết kế và phát triển ứng dụng phần mềm
  • Quy trình kinh doanh

Những điểm cốt lõi của RAM giúp cho khách hàng của chúng tôi thành công là:

 • Năng lực và sự chuyên nghiệp
 • Định hướng giải pháp
 • Trao đổi mật thiết và quan hệ vững chắc
 • Sự tận tâm