English
Tham khảo: Các dự án về năng lượng và cơ sở hạ tầng
Công ty Fortum
Công ty Tomen
Công ty AGL
Công ty Kmart Úc
Công ty Powerdirect
CLB Sức khoẻ Phụ nữ Fernwood
Công ty tư vấn Stobbe Nymoen & Partner
Công ty thép BlueScope
Tập đoàn UMS
Công ty Deloitte Touche Tohmatsu

Những điểm cốt lõi của RAM giúp cho khách hàng của chúng tôi thành công là:

  • Năng lực và sự chuyên nghiệp
  • Định hướng giải pháp
  • Trao đổi mật thiết và quan hệ vững chắc
  • Sự tận tâm