English

Giới thiệu công ty :

RAM là một công ty tư vấn tài chính chuyên về việc tư vấn và tiến hành những hoạt động huy động vốn và lập dự án cho các bên liên quan trong những dự án xây dựng cơ sở hạ tầng (đặc biệt là lĩnh vực phát điện). Các bên này bao gồm các chủ đầu tư, các tổ chức đa biên, các chính phủ, ngân hàng và các nhà tư vấn của các ngành khác.

Kinh nghiệm chuyên sâu của RAM bao gồm:

 • Phối hợp với các bên liên quan trong việc hoạch định và thực hiện dự án.
 • Thực hiện các nghiên cứu khả thi về tài chính và kinh tế.
 • Tư vấn khả năng huy động vốn từ ngân hàng cho dự án và cấu trúc vốn hợp lý cho dự án .
 • Phát triển các mô hình cụ thể của dự án để kiểm tra tính khả thi của dự án.
 •   Phác thảo hợp đồng mẫu cho các bên tham gia dự án.
 •   Phân tích những rủi ro và hỗ trợ các bên tham gia dự án giảm thiểu những rủi ro đó.
 •   Huy động nguồn vốn vay và vốn góp.

RAM cũng sử dụng một mạng lưới các chuyên gia trong các ngành công nghiệp để thực hiện các công việc đã cam kết - mỗi chuyên gia được sử dụng hợp lý để đáp ứng yêu cầu của từng khách hàng. Các chuyên gia về kỹ thuật, tài chính, thương mại và chính trị được tập hợp nhằm tạo ra sự phối hợp chung để giúp khách hàng đạt được mục đích của mình.

Những điểm cốt lõi của RAM giúp cho khách hàng của chúng tôi thành công là:

 • Năng lực và sự chuyên nghiệp
 • Định hướng giải pháp
 • Trao đổi mật thiết và quan hệ vững chắc
 • Sự tận tâm