English

Địa chỉ liên hệ:

Rolf A. Mueller
RAM Corporate Finance Pty Ltd
11 Castle Road
Warrandyte VIC 3113
Australia

Phone: +61 (0) 4099 11142

Fax: +61 (0)3 9923 6702

Email: rolf.mueller@ramcorporatefinance.com

Những điểm cốt lõi của RAM giúp cho khách hàng của chúng tôi thành công là:

  • Năng lực và sự chuyên nghiệp
  • Định hướng giải pháp
  • Trao đổi mật thiết và quan hệ vững chắc
  • Sự tận tâm